Vedtægter

Foreningens vedtægter

§1 – Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningen er stiftet d. 17. marts 2005.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune.

Stk. 3. Høje Kolstrup Boldklub 1981 – Fodbold, er medlem af DBU og Aabenraa Fritidsråd.

§2 – Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er:

– at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem fodboldspillet og ved andet kulturelt virke

– at fremme og udvikle fodbold på Høje Kolstrup

– at dyrke hold- og klub-ånd

§3 – Medlemskab:

Stk. 1. Som medlemmer, aktive som passive, kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Forældre til børn, der er aktive medlemmer optages automatisk som passive medlemmer, og opnår derved valgbarhed og stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne, eller udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det medlem der sættes i karantæne, eller udelukkes, kan kræve sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.

§4 – Generalforsamling:

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, skal varsles med mindst 12 dage i offentligt medie.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer tæller ikke med), dog kræver de til ændring af vedtægterne, samt til eksklusion af et medlem, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.

Stk. 5. Der skal føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen skal underskrives af Dirigenten.

§5 – Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

Pkt 1 – Valg af dirigent og protokolfører

Pkt 2 – Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Pkt 3 – Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Pkt 4 – Behandling af indkomne forslag

Pkt 5 – Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år.

– I lige år vælges 3 medlemmer.

– I ulige år vælges 2 til 4 medlemmer.

– 2 revisorer, hver år

Pkt 6 – Eventuelt

§6 – Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling.

§7 – Bestyrelsen:

Stk. 1. Foreningen ledes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen samles senest 14 dage efter generalforsamlingen,

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv

– Formand

– Næstformand

– Kasserer

– Sekretær

Stk. 4. Bestyrelsen holder herefter møde mindst 4 gange årligt, og når det findes nødvendigt.

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder budget og forretningsorden for det kommende år.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder årsplan for det kommende år.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.

Stk. 8. Dagsorden til møderne udarbejdes af formanden skriftligt, og udsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmøderne.

Stk. 9. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne, referat sendes til alle bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, derunder formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 11. Regnskabet følger kalenderåret.

§8 – Tegning og hæftelse:

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 – Foreningens ophør:

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes, på en med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Beslutningen skal træffes med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør skal formue og ejendom gå til almennyttige formål på Høje Kolstrup i Aabenraa.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 29/2 – 2016.